Zbrojní průkaz a cizinci

Zbrojní průkaz v ČR a cizinci

Stále více cizinců si chce udělat zbrojní průkaz v ČR a vlastnit zbraň.

Nejčastějšími klienty jsou občané ze Slovenska.

Pro ně platí následující informace.


Orgánem Slovenské republiky příslušným pro vydání tohoto předchozího souhlasu je Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky odbor dokladov a evidencií

Račianska 45, 812 72 Bratislava

tel. + 421 9610 50357

Podrobnější informace týkající se vydání předchozího souhlasu jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?vydanie-predchadzajuceho-suhlasu.

Kontaktním místem pro cizince je vždy jejich ambasáda v ČR. Zde žádají o povolení, souhlas a výpisy z rejstříku trestů.

Cizinec může podat žádost o vydání zbrojního průkazu za obdobných podmínek jako občan České republiky. Musí splňovat obdobné požadavky (místo pobytu na území České republiky, dosažení předepsaného věku, plná svéprávnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost).


Z těchto podmínek je v případě cizince zapotřebí dále upřesnit a zdůraznit:

- je nutné, aby žadatel měl na území České republiky povolen pobyt, není přitom stanovena konkrétní forma pobytu, postačuje tedy i pobyt přechodný (viz zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů),

- zdravotní způsobilost je nutné prokázat lékařským posudkem, který vydá poskytovatel zdravotních služeb v České republice (viz. § 42 odst. 1 je zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů),

- při prokazování odborné způsobilosti není cizinec oprávněn využít tlumočníka, písemný test je vždy nutné vypracovat v předložené podobě, tj. v českém jazyce, praktickou část zkoušky je možné absolvovat v cizím jazyce, pokud tímto jazykem s uchazečem komunikuje přímo zkušební komisař.


Podle § 18 odst. 3 zákona o zbraních může příslušný útvar Policie České republiky žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, i pokud žadatel splní ostatní podmínky pro vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec, který není


a) občanem členského státu Evropské unie,

b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a), kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,

d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky, nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,

e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmeni d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo

f) osobou, které byl na území České republiky udělen azyl.


Další informace:


- délka platnosti zbrojního průkazu vydaného cizinci je standardní jako u ostatních držitelů a vyplývá ze zákona o zbraních (10 let), s kratší dobou platnosti lze zbrojní průkaz vydat, vyplývá-li taková kratší doba z posudku o zdravotní způsobilosti; časové omezení délky pobytu na území České republiky není samo o sobě důvodem pro vydání zbrojního průkazu s kratší než standardní dobou platnosti,


- ukončení pobytu na území České republiky je důvodem pro zánik platnosti zbrojního průkazu podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních; o zániku platnosti zbrojního průkazu rozhodne příslušný útvar policie, pokud přitom není pobyt držitele zbrojního průkazu znám, ustanoví příslušný útvar policie této osobě opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.