Ochrana osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.


Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.


Subdodavateli správce jsou:

Digital Wizards Group s.r.o. (systém e-shopu);

Česká pošta, s.p. (doručovací služba);

Google Analytics (analýza webových stránek).


Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

1. na přístup ke svým osobním údajům;

2. na opravu osobních údajů;

3. na vymazání osobních údajů;

4. vznést námitku proti zpracování;

5. na přenositelnost údajů;

6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: shorty.tactical@gmail.com;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.


Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.


Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce shortytactical.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato pravidla vstupují v platnost 29. července 2020